مدیریت

تعداد بازدید:۳۶۳۷

دکتر محمد صفاری

رئیس دانشکده مهندسی صنایع

تلفن تماس: 08636241240

Email: saffari@tafreshu.ac.ir

Homepage: http://faculty.tafreshu.ac.ir/saffari/fa